Учебник языка эсперанто icon

Учебник языка эсперанто
НазваниеУчебник языка эсперанто
страница10/11
Дата конвертации05.11.2013
Размер1.8 Mb.
ТипУчебник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
1. /Kolker.rtfУчебник языка эсперанто

Урок 18

Лексика

aflikti 'удручать', 'угнетать'; akiri 'приобрести'; apogi 'поддерживать', 'подпирать'; atesti 'свидетельствовать', beletro 'художественная литература'; brusto 'грудь'; cedi 'уступать'; celebri 'чествовать', 'отмечать', 'праздновать'; datreveno (dat-re-ven-o) 'годовщина'; disĉiplo 'ученик', 'последователь'; doto 'приданое'; entrepreni 'предпринять'; fama 'знаменитый', 'известный'; fiera 'гордый'; fleksi 'гнуть'; impreso 'впечатление'; iniciati 'начать', 'взять на себя инициативу'; inventi 'изобрести'; klasika 'классический'; klera 'образованный', 'просвещенный'; konservi 'хранить', 'сохранять'; korekti 'исправить'; kruela 'жестокий'; majstro 'мастер', 'знаток', 'учитель', 'маэстро'; modesta 'скромный'; neta 'чистовой', 'чистый', 'четкий'; nobla 'благородный'; paĝo 'страница'; pendi 'висеть'; reĝimo 'режим', 'государственный строй'; sagaca 'проницательный'; skulpti 'ваять', 'лепить', 'делать скульптуру'; sorto 'судьба'; titolo 'заглавие', 'титул'; tuŝi 'касаться', 'трогать', 'затрагивать'; Unesko - ЮНЕСКО (Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры); venki 'победить', 'одержать победу'; vico 'ряд', 'очередь' (vicdirektoro 'заместитель директора', vicpeco de maŝino 'запасная часть машины'); Vieno - Вена. Без перевода: bareliefo, bronzo, caro, demokrato, enciklopedio, gimnazio, intuicio, krestomatio, politiko, pseŭdonimo, publiko.


Словообразование

1. Приставка bo- обозначает родство в результате брака: bopatrino 'теща', 'свекровь'; bofrato 'шурин (брат жены)', 'деверь (брат мужа)', 'зять (муж сестры)', 'свояк (муж свояченицы)'; Neamata bofilo povas esti amata filo; Ne valoras bofilo, kiam mortis filino; En ĉiu bofilino estas peco de bopatrino.

2. Приставка fi- означает отрицательное отношение к кому-чему-либо, т. е. ”мерзкий, презренный за моральные качества“ (в этом значении иногда употребляется и суффикс -aĉ-, который означает презрительное отношение из-за физических качеств): fifama 'пресловутый', firiĉulo 'толстосум', fiinterkonsento 'сговор', fimilitistaro 'военщина', figazetaro 'желтая пресса'; Fi al vi! 'Позор тебе! Как тебе не стыдно!'; fiulo 'мерзавец'; Fia homo aĉan vorton ĉiam kun plezuro diras (Ŝ. Rustaveli).

3. Приставка pra- означает ”давний, первоначальный, первобытный; следующая восходящая или нисходящая степень родства“; ”пра-“: praavo 'прадед', pralingvo 'праязык', prahomo 'первобытный человек'; La tero de prauloj; Tiaĵon eĉ mia praavo ne vidis!


Doktoro Esperanto

Lazarj Markoviĉ Zamenhof (Традиционная польская форма - Ludwik, традиционные эсперантские формы - Ludoviko, Lazaro, Ludoviko Lazaro, Lazaro Ludoviko. Официальная форма по документам - Лазарь Маркович Заменгоф) naskiĝis la 15-an de decembro (de la jaro) 1859 en la multlingva urbo Belostoko (Pollando - tiutempe parto de Rusio). Lia patro Mark Fabianoviĉ Zamenhof estis instruisto de fremdaj lingvoj kaj kleriganto.

La kruela nacia politiko de la cara fireĝimo afliktadis la impresiĝeman knabon. Jam dum la infaneco ĉe li aperis la penso pri tio, ke unu komuna lingvo helpus al popoloj pli bone komprenadi kaj pli multe estimadi unu la alian. Poste Zamenhof venis al la ideo, ke la homojn disigas ne nur lingvaj, sed unuavice sociaj, klasaj baroj. Li skribis: ”Eble, por neniu en la mondo nia demokrata lingvo havas tian gravecon, kiel por la laboristoj, kaj mi esperas, ke pli aŭ malpli frue la laboristaro estos la plej forta apogo de nia afero“.

Ludoviko Zamenhof havis bonegajn lingvajn kapablojn kaj, estante ankoraŭ lernejano, li studis plurajn lingvojn. Poste li entreprenis la plej malfacilan: kreadon de la nova lingvo, kiu apartenus al neniu popolo, tuŝus nenies naciajn sentojn, estus tre facila por lernado, sed samtempe ne cedus al la naciaj lingvoj en riĉeco, fleksebleco kaj esprimeblecoj. Ne estante profesia lingvisto, Zamenhof, tamen, posedis mirindan lingvan intuicion. Antaŭ la fino de la gimnazio la praprojekto de la internacia lingvo estis malnete preta. Sed pasis ankoraŭ multaj jaroj, antaŭ ol ĝi , elprovita praktike, korektita kaj perfektigita, ekvidis la mondon.

Zamenhof studis la medicinon en la Moskva kaj Varsovia universitatoj, poste li laboris kiel kuracisto-okulisto. Zamenhof-kuracisto akiris grandan popularecon en malriĉaj kvartaloj de Varsovio, Grodno, Ĥersono, ĉar ofte li sanigadis malriĉulojn senpage. Li estis sagaca kaj neordinare modesta homo, kies sorto estis malfacila.

Por eldoni sian projekton de la internacia lingvo Zamenhof ne havis monon. Verŝajne, la plej feliĉa tago en lia vivo estis tiu, kiam lia estonta bopatro Aleksandro Zilbernik el la urbo Kovno (Kaunas) proponis al li uzi parton de la doto por eldono de la libreto. Finfine, la 40-paĝa verko (”La Unua Libro“) kun la ruslingva titolo ”Internacia lingvo. Antaŭparolo kaj plena lernolibro. Por Rusoj“ estis publikigita en Varsovio la 26-an de julio (de la jaro) 1887. Tiu dato estas la naskiĝdato de Esperanto. Zamenhof subskribis la libron per la pseŭdonomo ”Doktoro Esperanto“, t. e. (tio estas) homo, kiu esperas. Iom post iom tiu pseŭdonimo transformiĝis en la nomon de la lingvo.

Pri la plua agado de Zamenhof atestas la Granda sovetia enciklopedio: ”Pli malfrue li publikigis vortarojn de Esperanto, krestomatiojn kaj apartajn eldonojn de siaj originalaj verkoj kaj de Esperantaj tradukoj el la monda klasika beletro. En la jaroj 1959-1960, laŭ decido de Unesko, oni vaste celebradis la centjaran datrevenon de la naskiĝo de Zamenhof“.

Kiel multe da laboro staras post tiuj du frazoj! Estis multe da homoj - aŭtoroj de grandaj inventoj. Sed estis nur unu homo, majstre kreinta la projekton de lingvo, kiu evoluis en la socio laŭ la samaj ĝeneralaj leĝoj, laŭ kiuj evoluas la naciaj lingvoj, kaj fariĝis vivanta lingvo, la lingvo kun centmiloj da parolantoj, kun sia literaturo kaj kun siaj tradicioj. La diosĉiploj de Zamenhof, iniciatinto de Esperanto, vivas en la tuta mondo!

En mia laborĉambro pendas bronza bareliefo de Zamenhof, kiun donacis al mi la skulptisto N. V. Blaĵkov el Odeso. La sama bareliefo estas konservata en la Internacia Esperanto-Muzeo en Vieno. Mi kun fiero montras al miaj amikoj kaj konatoj la skulptitan portreton de tiu ĉi rimarkinda internaciisto, kiu servis dum sia tuta malfacila vivo al la nobla afero de la paco kaj interkompreniĝo inter la popoloj, kiu per sia senmorta kreaĵo venkis la Tempon.


L. L. Zamenhof

Ho mia kor'

Ho, mia kor', ne batu maltrankvile,

El mia brusto nun ne saltu for!

Jam teni min ne povas mi facile,

Ho, mia kor'!

Ho, mia kor'! Post longa laborado

Ĉu mi ne venkos en decida hor'?

Sufiĉe! Trankviliĝu de l'batado,

Ho, mia kor'!


[Д-р Эсперанто. Международный язык. Предисловие и полный учебник. Варшава, 1887, с. 23]

Л. Заменгоф

О мое сердце!

Не бейся так тревожно, мое сердце!

Теснение в груди - опасный знак.

Смогу ли я на что-то опереться?

Не бейся так!

О мое сердце! Труд мой бесконечный!

Мне принесет победу этот шаг?

Смогу ли я решить вопрос извечный?

Не бейся так!


Перевод Б. Колкера.Задания

1. Образуйте равнозначные эсперантские слова.

Свидетель, разносить, тропинка, песчинка, предчувствовать, околоземный, ленинградец, ежечасно, забор, вбить, унести, докрасна, межпланетный, несколькодневный, содоклад, переслать, перечисление, телятина, листва, зять (муж дочери), загореться, обжора, курятник, бессонница, состарившийся, первобытный, переиздать, акклиматизироваться, перегруппировать, поперечный, обвязать, изыскать, квазинаучный, самовоспламенение, многоотраслевой, описываемый, подчинить, переполниться, пресыщенность, кичиться, непроходимый, аферист, чрезвычайный, мечтательный, политикан, солдафон, царевна, праисторический, старорежимный, культурно-просветительский, соотечественник, опубликовать, распространяться, подъем, применение, погубить, восстановить.

2. Переведите сочетания:

Один за другим, за горами, за рубежом, за столом, пойти за водой, отчет за год, уважать за храбрость, благодарить за письмо, за недостатком времени, ни за что на свете, сделать за деньги, сделать за один раз, за последние годы, остаться за начальника, принять за основу, за его подписью, выйти замуж за студента, жить за тысячи километров отсюда, взять за руку, за час до отхода, выбросить за окно, я боюсь за вас, приняться за работу, засесть за книгу, очередь за мной, говорить за глаза. До сих пор, до революции, до того как получить письмо, дети до 16 лет не допускаются, дотронуться до доски, до чего же он глуп!, мне до этого нет дела, мне не до шуток. Через реку, через дверь, через три километра, через месяц, говорить через переводчика, через час по чайной ложке, работать через день, рассказывать через пень колоду. Около дома, около полуночи.

3. Переведите, обращая внимание на выделенные слова:

Этого человека нельзя не знать. Никто не может знать все. Знать, мы больше никогда не встретимся. Все лето стояла очень жаркая погода. Во время отпуска меня заменит коллега. Директор заменит уехавшего работника новым работником. Он никогда не изменит своего решения. Преданная собака никогда не изменит своему хозяину. Вы очень изменились: я вас не узнал. Я не узнал, приедет ли она. Мне предсказали, что я буду жить долго, и я охотно верю этому предсказанию. Возможно, я когда-нибудь буду жить в Москве. Как вы живете? Это тот же самый студент. Он самый умный и искусный. Он сам это сказал. Он пришел сам (один). У самого синего моря. В самом деле, скоро лето. Мы работали скоро и весело. На заседании присутствовал тридцать один студент. Один он этого не знает. Он остался один. Я пришел к вам по одному важному вопросу. Мы живем в одном городе. Мы боремся за мир во всем мире. Она несколько успокоилась. Вы еще несколько раз проиграете это музыкальное произведение. Вероятно, вы проиграете в лотерее. Вы правы: он не имел права идти направо.

4. Переведите на эсперанто:

Эсперанто появился в России. Наш соотечественние Л. М. Заменгоф опублиоквал первую книгу о международном языке на русском языке 26 июля 1887 г. Первые годы эсперанто распрстранялся почти исключительно в России. В связи с этим период движения эсперантистов 1887-1900 годов получил название русского периода.

Новый подъем движения эсперантистов в нашей стране произошел в 20-30-е годы, когда оно приобрело признание общества благодаря широкому применению языка для целей классовой борьбы и информации о первом в мире социалистическом государстве. Мировые войны и антидемократические режимы почти погубили движение эсперантистов. С восстановлением мира, усилением международных связей на всех уровнях - государственном, общественном, личном - наблюдается возрождение движения эсперантистов в мире и в нашей стране.

Цель эсперанто, внутренняя идея движения эсперантистов - укрепление взаимопонимания, мира и дружбы между народами. Эсперанто - вспомогательный (второй после родного) язык, который должен служить народам в их международных отношениях. Этим эсперанто помогает культурному сотрудничеству между ними.

Эсперанто стремится не заменить национальные языки, а существовать наряду с ними для международного общения. С другой стороны, знание эсперанто в значительной степени облегчает изучение иностранных языков и углубляет понимание своего родного языка.

”Я убежден, - писал изобретатель кино Луи Люмьер, - что всеобщее применение эсперанто могло бы иметь самые счастливые последствия для международных отношений и для осуществления всеобщего мира“.


Урок 19

Лексика

abunda 'обильный'; afabla 'любезный', 'приветливый'; alumeto 'спичка'; artikolo 'статья'; aspekti 'выглядеть', 'иметь вид'; benko 'скамья', 'скамейка'; brako 'рука (выше кисти)' (brakumi 'обнимать'); branĉo 'ветвь', 'ветвь', 'отрасль'; butiko 'киоск', 'ларек', 'магазинчик', 'лавка'; danĝero 'опасность'; delegito 'делегат', 'представитель', 'уполномоченный'; dio 'бог'; difini 'определить'; dubi 'сомневаться'; ekskursi 'совершать экскурсию'; fero 'железо'; funkcio 'функция' (funkcii 'работать', 'функционировать'); giĉeto 'окошко (в учреждении)', 'форточка'; glacio 'лед' (glaciaĵo 'мороженое'); gvidi 'руководить'; ĝardeno 'сад'; honoro 'почет', 'честь'; inaŭguro 'торжественное открытие'; instali 'установить', 'устроить', 'оборудовать'; intenci 'намереваться', 'замышлять'; kajo 'набережная', 'платформа', 'перрон'; karesi 'ласкать'; konversacii 'беседовать'; korto 'двор'; kravato 'галстук'; krii 'кричать'; membro 'член'; merito 'заслуга', 'достоинство'; moderna 'современный'; najlo 'гвоздь'; ombro 'тень'; ornami 'украсить'; permesi 'позволить', 'разрешить'; prononco 'произношение'; pruvi 'доказать'; rendevuo 'свидание'; senco 'смысл'; sino 'глубина', 'чрево', 'лоно', 'грудь', 'пазуха', 'недра'; ŝtupo 'ступень'; teruro 'ужас'; trafiko 'связь', 'сообщение', 'движение', 'транспорт'; Usono - США. Без перевода: atmosfero, bankedo, filologo, filologio, fono, komitato, melodio, negro, oratoro, persiko, profesoro, rezolucio, vestiblo.


Список наиболее употребительных сокращений

anst. - anstataŭ вместо

ASE - Asocio de sovetiaj esperantistoj Ассоциация советских эсперантистов, АСЭ

bk - bildkarto иллюстрированная открытка

bv - bonvolu будьте добры, пожалуйста

CED - Centro de Esploro kaj Dokumentado pri la monda lingva problemo Центр исследований и документации по мировой языковой проблеме

CO - Centra oficejo Центральное бюро

ĉ. - ĉirkaŭ около, приблизительно

ĈD - ĉefdelegito главный уполномоченный УЭА

ĉ. l. - ĉiuj landoj все страны

ĉ. t. - ĉiuj temoj все темы

D - delegito уполномоченный УЭА

doc. - docento

d-ro - doktoro доктор

E - Esperanto эсперанто

EK - Esperanto-klubo клуб эсперантистов

ekz. - 1) ekzemple например

2) ekzemplero экземпляр

Eo, Esp. - см. E.

EVA - Esperantista Verkista Asocio Ассоциация писателей, пишущих на эсперанто

FD - fakdelegito уполномоченный УЭА по специальности

f-ino - fraŭlino девушка (обращение к незамужней женщине)

FK - ”Fundamenta Krestomatio“ ”Основная хрестоматия“

HdE - ”Heroldo de Esperanto“ газета ”Герольдо де Эсперанто“

i. a. - interalie между прочим

IEMW - Internacia Esperanto-Muzeo en Wien Международный музей эсперанто в Вене

IJK - Internacia Junulara Kongreso Международный молодежный конгресс эсперантистов

IKU - Internacia Kongresa Universitato Международный конгрессный университет

IL, ILo - Internacia Lingvo международный язык

il. - ilustrita иллюстрированный

ILEI - Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj Международная Лига учителей-эсперантистов

IMK - Instru-Metodika Komisiono Учебно-методическая комиссия

inkl. - inkluzive включительно

interŝ. - interŝanĝas обменивается

ISAE - Internacia Scienca Asocio Esperantista Международная научная ассоциация эсперантистов

IUEF - Internacia Unuiĝo de la Esperantistoj-Filologoj Международное объединение эсперантистов-филологов

j. - jaro год

JD - junulardelegito уполномоченный УЭА по молодежным вопросам

k - kaj и

k. a. - kaj aliaj и другие

k. c. - kaj ceteraj и прочие

k-do - kamarado товарищ

kp - komparu сравните

k. s. - kaj simile и тому подобное

ktp - kaj tiel plu и так далее

LA - landa asocio национальная ассоциация

LKK - Loka kongresa komitato местный оргкомитет конгресса

MA - membro-abonanto член-подписчик УЭА

MEM - Mondpaca Esperantista Movado Движение эсперантистов за мир во всем мире

n-ro - numero номер

OkSEJT - Okcident-Sovetia Esperantista Junulara Tendaro Молодежный лагерь эсперантистов западной части СССР

OrSEJT - Orient-Sovetia Esperantista Junulara Tendaro Молодежный лагерь эсперантистов восточной части СССР

OSER - Okcident-Siberia Esperanto-Renkontiĝo Западно-Сибирский слет эсперантистов

p. - paĝo страница

PAG - ”Plena analiza gramatiko“ ”Полная аналитическая грамматика“

PIV - ”Plena ilustrita vortaro“ ”Полный иллюстрированный словарь эсперанто“

pk - poŝtkarto почтовая карточка

pm - poŝtmarko почтовая марка

prof. - profesoro профессор

proks. - proksimume приблизительно

PV - ”Plena vortaro“ ”Полный словарь эсперанто“

REVU - Renkontiĝo de Esperantistoj de Volgo kaj Uralo Слет эсперантистов Поволжья и Урала

rim. - rimarko примечание

rpk - respondkupono международный купон для ответа

s-ano - samideano единомышленник, товарищ, коллега

SAT - Sennacieca Asocio Tutmonda Безнациональная Всемирная Ассоциация

SEJM - Sovetia Esperantista Junulara Movado Советское молодежное движение эсперантистов, СЭЙМ

SEJT - Sovetia Esperantista Junulara Tendaro Всесоюзный молодежный лагерь эсперантистов

SEU - Sovetrespublikara Esperantista Unio Союз эсперантистов советских республик, СЭСР

s-ino - sinjorino госпожа

s-ro - sinjoro господин

SUK - Someraj universitataj kursoj Летние университетские курсы

t. e. - tio estas то есть

TEJO - Tutmonda Esperantista Junulara Organizo Всемирная молодежная организация эсперантистов, ТЭЙО

tel. - telefono телефон

t. n. - tiel nomata так называемый

trad. - traduko перевод

UEA - Universala Esperanto-Asocio Всемирная ассоциация эсперантистов, УЭА

UK - Universala Kongreso Всемирный конгресс эсперантистов

UN - Unuiĝinta Naciaro Организация Объединенных Наций, ООН

Unesko - Organizo de Unuiĝintaj Nacioj por eduko, scienco kaj kulturo Организация Объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры, ЮНЕСКО

USSR - Unio de Sovetaj Socialismaj Respublikoj Союз Советских Социалистических Республик, СССР

vd - vidu смотри

Z - Zamenhof Заменгоф Л. М.


Internacia kongreso sen tradukistoj

Ni sidis sepope ĉirkaŭ la tablo - du sovetianoj, bulgaro, polo, germanino, belgo kaj indoneziano. Ni trinkis nigran kafon, manĝis sukoplenajn persikojn kaj agrable konversaciis. Antaŭ ol foriri al la radiostacio por laŭvica esperantlingva disaŭdigo de la Bulgara radio, la mastro de la hejmo Simeon Ĥesapĉiev proponis originalan ludon: ”Ni reprezentas ses landojn, sed ni bonege komprenas unu la alian per la internacia lingvo Esperanto. Ĉiu el ni, krom sia gepatra lingvo kaj Esperanto, parolas almenaŭ unu alilandan lingvon. Ni provu interkompreniĝi sen Esperanto!“ Kaj li diris bulgarlingve simplan frazon. Ni penis klarigi unu al la alia ĝian sencon, uzante plurajn lingvojn. Fine ni sukcesis, tamen tio forprenis de ni preskaŭ dek minutojn. Sed kio estus, se ni devus fari sammaniere la tutan konversacion!

Tio okazis en Sofio dum la 48-a Universala Kongreso de Esperanto. Unuafoje post la dua mondmilito al la kongreso venis sovetia delegitaro sub gvido de doktoro de filologiaj sciencoj, profesoro Jevgenij Aleksejeviĉ Bokarjov. Ni venis al la fervoja stacidomo posttagmeze, kaj sur la kajo nin renkontis membroj de LKK. Infanoj kun verdaj kravatoj kantis esperantlingve kaj kriis ĥore: ”Vivu la sovetia-bulgara amikeco!“

Instalinte nin en hotelon, ni tuj eliris en la urbon. Sur la stratoj, ornamitaj per grandegaj verdaj standardoj kun verda stelo sur blanka fono, en la ombro de parkoj kaj ĝardenoj promenis multaj homoj kun verdsteletaj insignoj. Kun unu el ili - negro el Usono - ni konatiĝis. Li afable sciigis, ke ĉi-matene jam ekfunkciis la infana Esperanto-kongreseto. Ni aĉetis alumetojn kun la kongresa emblemo, krajonojn ”Esperanto“ kaj bulgarajn ĵurnalojn. Ili enhavis artikolojn pri la ĵus finiĝinta IJK kaj pri la tuj komenciĝonta UK.

La kongresa akceptejo troviĝis en la vestiblego de la Sofia universitato. Tie ĉi funkciis diversaj giĉetoj: ”Dokumentoj“, ”Poŝtoficejo“, ”Teatraj biletoj“, ”Gazetara servo“, ”Trafika informejo“, ”Ekskursoj“ k. a. En la poŝtoficejo oni povis aĉeti prikongresan poŝtmarkon, presitan en la kvanto de 300 000 ekzempleroj, kaj specialajn konvertojn. La librobutikoj abundis je modernaj esperantlingvaj libroj; interalie, estis vendata la ĵus aperinta ”Dia komedio“ de Dante. Oni amasiĝis ĉe la ekspozicioj de pentraĵoj kaj fotoj. Sendube, la plej grandan popularecon meritis la rendevua tabulo kun najletoj apud numeroj de ĉies kongreskartoj. Se oni deziris renkontiĝi kun isa eksterlanda korespondamiko, sufiĉis lasi skribaĵon ĉe lia kongresnumero!

Ni iris al la interkona vespero, kie renkontiĝas malnovaj geamikoj kaj okazas multaj novaj konatiĝoj. Kia agrabla surprizo - estis preskaŭ neeble difini la apartenon de iu persono al sia lando laŭ la prononco aŭ aspekto!

Matene pli ol 3500 personoj el kvardek landoj partoprenis la inaŭguron de la kongreso. Unue, ni aŭskultis saluton de la bulgara registaro. Poste salutis reprezentantoj de registaroj kaj de Esperanto-asocioj. Oni ĉie parolis sen helpo de tradukistoj, kio pruvis veran internaciecon de la kongreso.

Sep labortagoj permesis al ni partopreni multajn diskutojn. Aparte oni okazigis kunsidojn de diversaj organizaĵoj: UEA, TEJO, ISAE, ILEI, IUEF k. a.

Ege vizitataj estis la kunvenoj de MEM, finiĝintaj per gravaj rezolucioj kontraŭ intencoj plifortigi la danĝeron de militteruroj. Oni aŭskultis interesajn popularsciencajn prelegojn en IKU, rakonton pri vojaĝo de esperantista grupo tra la Orienta Afriko.

Dum vesperoj ni iradis al esperantlingvaj spektakloj kaj koncertoj, baloj kaj bankedoj. Dum liberaj minutoj estis agrable vidi diverslandajn kongresanojn amike konversacii en la vestiblo kaj sur la ŝtuparo de la kongresejo, sur benkoj en ĝia korto, en apudaj kafejoj kun kafo aŭ kun glaciaĵo. Oni memoros longe akcepton ĉe la urbestro de Sofio honore al la kongresanoj, ekskursojn tra la urbo kaj tra la lando.

Estas neniam forgeseblaj la amikeca, internaciisma atmosfero de la kongreso kaj la neordinara gastamo de la bulgara popolo, kiujn bonege esprimis en sia kanto la moskva poeto-esperantisto Konstantin Miĥajloviĉ Gusev.


Verdstela Sofio

(melodio de la kanto ”Любимый город“)

Versoj de K. Gusev

Muziko de N. Bogoslovskij

La verdaj steloj ĉe angulo strata;

La verdaj steloj en ĉiela sin',

Sofio kara, urbo nia frata,

Ni amas vin, salutas vin, brakumas vin.

Nin verdaj branĉoj tuŝas kun kareso.

Pro ĝojo ni ebrias eĉ sen vin'.

Sofio kara, urbo de l'kongreso,

Ni amas vin, salutas vin, brakumas vin.

Tre ĉarme sonas via voĉ alvoka,

Al ĝi revokas koro kaj anim'.

Sofio, urbo de la kvardek-oka,

Ni amas vin, salutas vin, salutas vin, brakumas vin.

Kaj proksimiĝas la disiĝa horo.

Adiaŭ, nia bela amikin'!

Sofio kara, ĉiam en memoro

Ni amos vin, salutos vin, brakumos vin.

[Sofio, aŭgusto 1963].


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11Похожие:

Учебник языка эсперанто iconУрок русского языка во втором классе по умк «Гармония»
Оборудование: учебник М. С. Соловейчик «К тайнам русского языка», презентация к уроку, карточки для индивидуальной работы

Учебник языка эсперанто iconОбеспечение учебного плана кузьминовской нош. № п/п
Соловейчик М. С., Кузьменко Н. С. «Русский язык. К тайнам нашего языка». Учебник-тетерадь

Учебник языка эсперанто iconВ. Романова Календарно- тематическое планирование уроков русского языка в 5 «Б» классе
Учебник: Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова. Русский язык 5класс. – М.: Просвещение, 2006

Учебник языка эсперанто iconУрок русского языка. 2 класс Тема: Предложение. Связь слов в предложении
Оборудование: листья, словарные слова с картинками, карточки-помощницы, краски, учебник, тетради

Учебник языка эсперанто iconПротокол № Кузьмина Н. Д. от 20 г от 20 г от 20 г
Мо «Лингвист» объединяет преподавателей русского языка и литературы, английского языка, мхк, якутского языка и нкн рс(Я), библиотекаря,...

Учебник языка эсперанто iconУчебник по грамматике всегда беру с тревогой я. Она трудна, но без неё плохое было бы житьё!
Цель: углубить знания учащихся по русскому языку, привить интерес к изучению русского языка, работать над значением слова

Учебник языка эсперанто iconТема: Резервы развития современного урока иностранного языка
В настоящий момент мо учителей иностранного языка представлено учителями 3 Х основных европейских языков: английский, французский...

Учебник языка эсперанто iconПрограмма учебного курса и график зачетных работ для групп дистанционного обучения Учебник: Колмогоров А. Н. Алгебра и начала анализа. 10-11 классы; учебник /А. Н. Колмогоров. М.: Просвещение, 2006
Учебник: Колмогоров А. Н. Алгебра и начала анализа. 10-11 классы; учебник /А. Н. Колмогоров. М.: Просвещение, 2006

Учебник языка эсперанто iconПланирование курса информатики в 6 классе. 2008-2009 уч г. Учебник: Информатика: Учебник для 6 класса / Л. Л. Босова. М.: Бином. Лаборатория знаний, 2005. Дополнительная литература
Учебник: Информатика: Учебник для 6 класса / Л. Л. Босова. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2005

Учебник языка эсперанто iconПланирование курса информатики в 5 классе. 2008-2009 уч г. Учебник: Информатика: Учебник для 5 класса / Л. Л. Босова. М.: Бином. Лаборатория знаний, 2005. Дополнительная литература
Учебник: Информатика: Учебник для 5 класса / Л. Л. Босова. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2005

Учебник языка эсперанто iconАнализ работы шмо русского языка, литературы и английского языка. 2011 2012 учебный год
«Применение наглядности на уроках английского языка и литературы» (С. В. Немцова)

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©libdocs.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы