Учебник языка эсперанто icon

Учебник языка эсперанто
НазваниеУчебник языка эсперанто
страница9/11
Дата конвертации05.11.2013
Размер1.8 Mb.
ТипУчебник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
1. /Kolker.rtfУчебник языка эсперанто

Урок 16

Лексика

akompani 'провожать', 'сопровождать'; amuzi 'развлекать', 'забавлять'; animo 'душа'; aparta 'отдельный', 'особенный', 'особый'; beno 'благо', 'благословение', 'счастье'; diligenta 'прилежный', 'старательный', 'усердный'; disputi 'спорить'; dividi 'делить', 'разделить'; ekskluziva 'исключительный'; entuziasmo 'воодушевление', 'увлечение', 'энтузиазм'; esenco 'сущность'; eterna 'вечный'; eviti 'избежать', gento 'племя' (устаревшее значение 'народ', 'нация', 'этнос'); glavo 'меч'; grado 'степень', 'градус'; harmonio 'гармония', 'согласие'; himno 'гимн'; instigi 'побуждать'; interna 'внутренний'; justa 'справедливый'; kolego 'коллега', 'товарищ'; komuniki 'сообщать' (komunikiĝi 'общаться'); konscii 'сознавать'; krei 'создавать', 'творить', 'образовать'; kreski 'расти'; obstina 'упрямый', 'упорный', 'настойчивый'; posedi 'иметь', 'обладать', 'владеть'; preciza 'точный'; privata 'частный'; profito 'выгода', 'польза', 'прибыль'; reciproka 'взаимный'; rilati 'относиться'; sango 'кровь'; sankta 'священный', 'святой'; soifi 'жаждать', 'хотеть пить'; spirito 'дух'; trudi 'навязать'; uzi 'употреблять', 'использовать', 'применять'. Без перевода: deklaracio, devizo, doktoro, formulo, fundamento, idealo, neŭtrala, oficiala.


Грамматика

Категория переходности - непереходности

Переходные глаголы обозначают действие, которое направлено на объект, выраженный именем в винительном падеже. Большинству эсперантских переходных глаголов соответствуют русские переходныеные глаголы: aĉeti, afiŝi, agiti, akcepti, akompani, ami и т. д. (составьте перечень изученных переходных глаголов).

В русском языке при переходных глаголах в отрицательной форме употребляется не винительный, а родительный падеж, соответствующие глаголы в эсперанто требуют винитьельного падежа: ne akcepti proponon 'не принимать предложения'; atendi decidon 'ждать решения'. От переходных глаголов образуются страдательные причастия: aĉetita, aĉetata, aĉetota.

Непереходные глаголы обозначают действие, не предполагающее объекта, выраженного именем в форме винительного падежа. Большинству эсперантских непереходных глаголов соответствуют русские непереходные глаголы: agi, aparteni, aperi, ardi, batali и т. д. (составьте перечень изученных непереходных глаголов). От непереходных глаголов страдательные причастия не образуются.

Иногда русским непереходным глаголам в эсперанто соответствуют переходные глаголы: bezoni 'нуждаться в'; celi 'целиться в', 'стремиться к'; posedi 'обладать', 'владеть' + тв. падеж; regi 'управлять' + тв. падеж; trafi 'попасть в'; interŝanĝi 'обмениваться' + тв. падеж.

У некоторых эсперантских глаголов под влиянием национальных языков и вследствие того, что предлог может заменяться винительным падежом, если это не искажает смысла, категория переходности-непереходности неустойчива: они могут употребляться как с прямым дополнением (существительное в винительном падеже), так и с косвенным (существительное в общем падеже с предлогом): adiaŭu (al). atenti (pri), atesti (pri), aŭskulti (al), danki (al), bedaŭri (pri), diskuti (pri), egali (al), esperi (al, pri), festi (pro), forgesi (pri), helpi (al), konkuri (kun), konsenti (pri, kun), kontraŭi (al), kredi (al), lekcii (pri), loĝi (en), ludi (per), memori (pri), miri (pri), odori (je), pardoni (al), paroli (pri), partopreni (en), pensi (pri), peti (pri), profiti (de, el), raporti (pri), prelegi (pri), respondi (al), revi (pri), rigardi (al), rilati (al), sekvi (post), servi (al), simili (al).


La interna ideo de la Esperanto-movado

(el kongresaj paroladoj de Doktoro Ludoviko Zamenhof)

En la 1905-a jaro dum la 1-a Universala Kongreso de Esperanto en la franca urbo Boulogne-sur-mer (Bulonjo-ĉe-maro) estis akceptita ”La deklaracio pri Esperantismo“.

El la deklaracio, unuanime akceptita en la Bulonja kongreso, ni ĉiuj scias, kio estas la Esperantismo en rilato praktika; el tiu ĉi deklaracio ni ankaŭ ekscias, ke ”Esperantisto estas nomata ĉiu persono, kiu uzas la lingvon Esperanto, tute egale, por kiaj celoj li ĝin uzas“. Esperantisto estas sekve ne sole tiu persono, kiu uzas Esperanton sole kaj ekskluzive por celoj praktikaj...

Krom la flanko praktika, deviga por ĉiuj kaj montritya en la deklaracio, la Esperantismo havas ankoraŭ alian flankon ne devigan, sed multe pli gravan, flankon idean. Tiun ĉi flankon diversaj Esperantistoj povas klarigi al si en la plej diversa maniero kaj en la plej diversaj gradoj. Tial, por eviti ĉiun malpacon, la Esperantistoj decidis lasi al ĉiu plenan liberecon akcepti la internan ideon de la Esperantismo en tiu formo kaj grado, kiel li mem deziras, aŭ - se li volas - eĉ tute ne akcepti por la Esperantismo ian ideon. Por demeti de unuj Esperantistoj ĉian respondecon pri agoj kaj idealoj de aliaj Esperantistoj, la Bulonja deklaracio precizigis la oficialan, de ĉiu sendispute akceptitan esencon de la Esperantismo kaj aldonis la sekvantajn vortojn: ”Ĉiu alia espero aŭ revo, kiun tiu aŭ alia persono ligas kun la Esperantismo, estas lia afero pure privata, por kiu la Esperantismo ne respondas“...

Venos iam la tempo, kiam Esperanto, fariĝinte posedaĵo de la tuta homaro, perdos sian karakteron idean: tiam ĝi fariĝos jam nur lingvo, oni jam ne batalados por ĝi, oni nur tirados el ĝi profiton. Sed nun, kiam preskaŭ ĉiuj Esperantistoj estas ankoraŭ ne profitantoj, sed nur batalantoj, nu ĉiuj konscias tre bone, ke al laborado por Esperanto instigas nin ne la penso pri praktika utileco, sed nur la penso pri la sankta, granda kaj grava ideo, kiun lingvo internacia en si enhavas. Tiu ĉi ideo - vi ĉiuj sentas ĝin tre bone - estas frateco kaj justeco inter ĉiuj popoloj. Tiu ĉi ideo akompanadis Esperanton de la unua momento de ĝia naskiĝo ĝis la nuna tempo. . .

Vi ĉiuj sentis tre bone en Bulonjo, ke nin entuziasmigis ne la amuzoj per si mem, ne reciproka sinkomprenado per si mem, ne la praktika utileco, kiun Esperanto montris, sed la interna ideo de la Esperantismo, kiun ni ĉiuj sentis en nia koro. Ni sentis, ke komenciĝas la falado de la muroj inter popoloj, ni sentis la spiriton de ĉiuhoma frateco. Ni konsciis tre bone, ke ĝis la fina malapero de la muroj estas ankoraŭ tre kaj tre malproksime...

Ĉiu, kiu uzas Esperanton aŭ laboras por ĝi, estas Esperantisto, kaj ĉiu Esperantisto havas plenan rajton vidi en Esperanto nur lingvon simplan, malvarman internacian komprenigilon. . . Sed tiuj Esperantistoj, kiuj apartenas al nia afero ne per sia kapo, sed per sia koro, tiuj ĉiam sentos kaj ŝatos en Esperanto antaŭ ĉio ĝian internan ideon...

La devizo de la ideaj Esperantistoj, neniam ĝis nun precize formulita, sed ĉiam klare sentata, estas: ”Ni deziras krei neŭtralan fundamenton, sur kiu la diversaj homaj gentoj povus pace kaj frate interkomunikiĝadi, ne altrudante al si reciproke siajn gentajn apartaĵojn... “


L. L. Zamenhof

LA ESPERO

(himno de la Esperanto-movado)

En la mondon venis nova sento,

Tra la mondo iras forta voko;

Per flugiloj de facila vento

Nun de loko flugu ĝi al loko.

Ne al glavo sangon soifanta

Ĝi la homan tiras familion:

Al la mond' eterne militanta

Ĝi promesas sanktan harmonion.

Sub la sankta signo de l'espero

Kolektiĝas pacaj batalantoj,

Kaj rapide kreskas la afero

Per laboroj de la esperantoj.

Forte staras muroj de miljaroj

Inter la popoloj dividitaj;

Sed dissaltos la obstinaj baroj,

Per la sankta amo disbatitaj.

Sur neŭtrala lingva fundamento,

Komprenante unu la alian,

La popoloj faros en konsento

Unu grandan rondon familian.

Nia diligenta kolegaro

En laboro paca ne laciĝos,

Ĝis la bela sonĝo de l'homaro

Por eterna ben' efektiviĝos.Задания

1. Образуйте равнозначные эсперантские слова:

Энтузиаст, нейтральность, полуофициальный, продажа, северянин, поселиться, желтоватый, травинка, супружеский, чертежник, расческа, кофейник, кафе, прилететь, предвидеть, пригород, внешкольный, внести, затруднить, прилететь, предвидеть, пригород, внешкольный, внести, затруднить, расширить, послевоенный, безошибочно, подсознание, находка, чувствительный, управдом, желательный, желанный, переименовать, обмыть, соавторство, многоязычие, сверхъестественный, пробиваемый, перебежать, пересолить, население, отвыкнуть, прошлогодний, вывернуться, дословный, канителиться, разбросанность, непримиримый, всеядный, подлежащий сожжению, взаимоотношение, привкус, оступиться, интернационализация.

2. Переведите сочетания, обращая внимание на логичное употребление предлогов:

Упасть на землю, поехать на море, с места на место, окна на восток, перейти на русский язык, право на труд, опоздать на несколько минут, дальше на километр, на днях, на неделе, на заседании, на ходу, приехать на поезде, на многие годы, уехать на лето, купить на все деньги, комната на двоих, пойти на новый фильм, пригласить на кофе, зал на сто мест, билет на концерт, говорить на английском языке, надеяться на случайность, город на Волге, на рассвете, это произошло на моих глазах, обменять журнал на книгу, играть на гитаре, ехать на юг, на полпути, на первых порах, на веки вечные, зима на носу. Поставить к стене, конфеты к чаю, к чему это?, лицом к лицу, к тому же, к сожалению.

3. Переведите, обращая внимание на выделенные слова:

Все хорошо, что хорошо кончается. С тобой всегда хорошо. Хорошо, я не возражаю. Без тебя мне было плохо. Это плохо. Объяснение должно быть точно. Сообщите точно о дате выезда. Было темно, точно ночью. Это вполне возможно. Если возможно, позвони мне. Возможно, вы не знаете этого. Приходите возможно быстрее. Соотношение сил было равно. А нам все равно. Он равно владеет обоими языками. Три плюс пять равно восьми. Твои слова, равно как и факты, убедили меня. Вчера я встал достаточно рано. Достаточно взглянуть в словарь, и вы увидите, что я прав.

4. Переведите на эсперанто:

”Разноязычие является одним из величайших несчастий человечества“, - писал Вольтер.

На земле говорят на 2, 5 тыс. языков. Международные отношения развиваются с необыкновенной быстротой. Умножаются взаимные поездки ученых, специалистов, туристов. Увеличивается число международных конгрессов. Повышается интерес к событиям за рубежом.

Все мы живем на одной планете, но разделены многими языками: разноязычие очень ызатрудняет общение людей из разных стран. Кроме того, оно отнимает много времени и денег, которые можно было бы направить на повышение благосостояния человечества.

Особые трудности стоят перед наукой, которая по своей сущности интернациональна. Научные работы пишутся на большом числе языков, что мешает обмену научно-технической информацией.

В библиотеке им. В. И. Ленина находятся книги более чем на 200 языках. Только журналы по химии издаются на 30 языках.

Известный польский ученый Одо Буйвид писал: ”Сегодня очень трудно представить себе, до какой степени будут облегчены отношения между народами, когда все, наконец, поймут необходимость международного языка“.


Урок 17

Лексика

agnoski 'признать'; amaso 'масса', 'толпа', 'скопление'; aspiri'стремиться'; aŭroro 'утренняязаря'; balta 'балтийский'; disko 'диск', 'грампластинка'; doloro 'боль'; ebria 'пьяный', 'опьяненный'; epoko 'эпоха'; fidela 'верный', 'преданный' (malfideli 'проявитьневерность', 'изменить'); fiksi 'установить', 'закрепить' (fiksaŭskulti 'вслушаться'); flamo 'пламя'; flui 'течь'; fremda 'чужой', 'иностранный'; gardi 'хранить', 'беречь', 'стеречь'; komponi'сочинять музыку'; konkeri 'покорить'; konsili 'советовать'; kvalito 'качество'; kvanto 'количество'; logi 'манить', 'привлекать'; mendi 'заказать'; ondo 'волна'; pasio 'страсть', 'пыл'; peni'стараться', 'пытаться', 'прилагать усилия'; penetri 'проникать'; perei 'погибнуть' (pereigi 'погубить'); pluraj 'несколько', 'довольно много'; pola 'польский'; postuli 'требовать'; presi 'печатать'; provi 'пробовать', 'пытаться'; romanco'романс'; simila'подобный', 'похожий'; societo'общество', 'организация', 'объединение'; surprizi'удивить', 'поразить' (surpriza'неожиданный', 'поразительный'); ŝalti 'включить'; ŝanco 'случай', 'возможность', 'шанс'; traduki'переводить'; Varsovio - Варшава; vasta 'обширный', 'просторный' (disvastigi 'распространять'); veki 'будить', 'пробуждать'. Без перевода: ekzemplero, estrado, konkurenco, latina, magnetofono, periodo, tradicio.


Kantoj, kantoj...

Unufoje, sidante ĉe radioricevilo kaj aŭskultante muzikon, mi subite atentis, ke mi komprenas vortojn de la kanto en fremdalingvo. Ĝi similis al la itala aŭ latina lingvo, sedfiksaŭskultinte, mi rimarkis, ke la kanto sonas en Esperanto. Tio estis disaŭdigo de la Pola radio. Ekde tiu momento mi penaslaŭeble ofte aŭskulti Varsovion, la naskiĝurbon de Esperanto, kiu ekde la 1959-a jaro plurfoje en ĉiu tago disaŭdigas en leInternacia lingvo. Kaj nemalofte mi havas bonŝancon aŭdikantojn en tiu belsona lingvo.

Baldaŭ post tio mi veturis en Baltan Esperanto-Tendaron (BET) en Estonio. Tie mi ekaŭdis novajn kantojn kaj eĉ konatiĝis kunties aŭtoroj. Kaj dum la lastaj tendaraj tagoj mi verkis tekstonde mia unua Esperanta kanto, kio postulis ne malmultajn penojn.

Komence kantoj estis malmultaj, tial ni kolektadis kajgardadis ĉiun, eĉ se ĝi ne tre bonkvalitis. Poste venissurpriza periodo, kiam verkado, tradukado kaj plenumado deEsperantaj kantoj ricevis amasan karakteron. Aperis plurajaŭtoroj tra la tuta lando. Eĉ tiuj, kiuj sukcesis ellerni nurla bazon de la lingvo, ekprenis plumon kaj ekprovis verki. Kaj, oni devas agnoski, ne ĉiam sensukcese. Aperis tioma kvanto dekantoj, ke ili devis elteni grandan konkurencon por veki ĉiesintereson, por konkeri ĉies korojn, por penetri ĉiujn Esperanto-klubojn, de Latvio ĝis Kamĉatko.

Ekde tiam datiĝas la neskribita tradicio - kunprenadi por lakoncerotj en Esperanto-tendaroj ĉefe novajn kantojn. Do ĉar enĉiu tendaro okazas kelkaj koncertoj, ĝiaj partoprenantojforveturigas kelkdekon da novaj kantoj. En la tendaro okazas ankaŭ lernado de novaj kaj de jam konataj kantoj.

La kanto estas populariganto de ni avivmaniero. Tial Unio desovetiaj societoj por amikeco kaj kultura ligo kun eksterlando (SSOD) en Moskvo komencis presadi kaj disvastigadi tra la tutamondo kolektojn de kantoj de sovetiaj komponistoj, kantoj el laepoko de la Oktobra revolucio kaj intercivitana milito, kantoj desovetiaj popoloj. Mi memoras, kiel dum la 48-a UniversalaKongreso de Esperanto en Sofio ni disdonacis al la kongresanojpli ol du mil ekzemplerojn de tia kantaro. Kaj la tuta kongresokantis ”Estu ĉiam la suno!“ en la Internacia lingvo. Popularaj estas ankaŭ diskoj kun registritaj litovaj estradajkantoj en Esperanta traduko en prezento de profesiaj kantistoj. Pluraj kluboj kunmetas siajn proprajn kantarojn.

Precipe belaj estas Esperantaj kantoj ĉe lignofajro. Longe mimemoros nokton en Karpatoj, kiam ni sidis ĉirkaŭ ardanta fajro, plenumante mendojn de niaj frumatene forveturontaj gekamaradoj. Gitaristoj laciĝadis kaj anstataŭadis unu la alian, de tempo altempo nin kovradis nuboj, lumigataj de la flamo, sed kantojfluadis onde, ĝis aperis sur la horizonto la aŭroro.

Pri kio kantas Esperantaj kantoj? Pri ĉio plej bona - pri nialando, pri la paco, pri la amikeco, pri la amo, pri bonaj homoj, pri iliaj revoj kaj aspiroj, pri tio, ke la vivo estas belega.

Mi ŝaltas la magnetofonon kaj, laŭ sonoj de niaj kantoj -gajaj kaj malgajaj, seriozaj kaj ŝercaj, - mi rememoras priproksimaj kaj malproksimaj geamikoj, loĝantaj en ĉiuj angulojde nia lando, pri la fidelaj geamikoj, kun kiuj konatigis min lainternacia lingvo Esperanto, kun kiuj mi kantis Esperantajnkantojn ĉe la neforgesebla nokta lignofajro. Mi konsilas ankaŭal vi aŭskulti, lerni, kanti, verki, popularigi Esperantajnkantojn: tio alportos al vi multe da utilo kaj plezuro.


Nigraj okuloj

(malnova romanco ”Очи черные“)

Traduko de B. Kolker

Nigra ĝis ebri'

La okul-rigard',

Plena de pasi'

De brulanta ard',

Mi tre amas vin,

Mi tre timas vin,

En malbona hor'

Mi renkontis vin!

Nigra ĝis ebri'

La okul-rigard',

Logas vi al land'

De feliĉa fart' -

Al la land' de l'am',

Kie regas ver',

Lando sen dolor',

Lando sen sufer'.

Se ne trafus vi

Al sanganta kor',

Pasus mia viv'

Sen anim-dolor'.

Pereigis min

Flama alrigard'.

Pasis la feliĉ'

Kvazaŭ neĝ' en mart'.

Nigra ĝis ebri'

La okul-rigard',

Plena de pasi',

De brulanta ard',

Mi tre amas vin,

Mi tre timas vin,

En malbona hor'

Mi renkontis vin.Задания

1. Образуйте равнозначныеэсперантские слова:

Стремление, экзаменатор, зацвести, танцовщица, линейка, узкий, мечтатель, солонка, предисловие, ежедневно, внеплановый, до смерти, междугородный, антивоенный, собрать, самодовольный, многолюдный, подслушивать, надстроить, наземный, остаток, персонал, напевать, решительный, нерешенный, неприемлемый, просчитаться, допустить, подмосковный, обрезать, отрезать, отослать, ускорить, прочитав, раздвоиться, общежитие, вручить, подлежащий перепечатке, безвыходный, воспеть, целостность, лоботрясничать, перенаселенность, сынишка, метель, осторожность, все, вместе взятые.

2. Переведите сочетания, обращаявнимание на логичное употребление предлогов:

В июле, сорок километров в час, превратиться в старика, прочитать в три недели, в мое отсутствие, в течение часа, в то время как, увидеть в первый раз, я уверен в этом, потребность в специалистах, вдевять часов, в семи километрах от города, в пять раз больше, марка в десять копеек, она не в моем вкусе, слово в слово, смотреть в окно, дом вдевять этажей, пробел в знаниях, впамять о герое, сказать в шутку, два километра в длину, нуждаться в деньгах, он избран в руководители, взять в жены, ввести в заблуждение, закончить в два счета, не могу взять в толк, как ни в чем не бывало. Спортклуб при заводе, при его жизни, при этом условии, при его уме, при всем его желании, при всем том, говорить при детях, это случилось при мне, при Пушкине, быть при смерти. Вокруг света, споры вокруг проблемы.

3. Переведите на эсперанто, обращая внимание на выделенные слова:

Молочная промышленность перевыполнила план. Напротив нашего дома открылась новая молочная. Обычно вечером мы едим молочное. Где лежит чайная ложка? Эта чайная очень оригинальна. Нет ничего прекраснее детской улыбки. Из детской слышались звуки музыки. Больной ребенок плохо спал. Под утро больной почувствовал себя лучше. Будущее лето покажет, сможем ли мы это выполнить. Мы смотрим в будущеес надеждой. Мои домашние дела идут неплохо. К ужину собрались все домашние. Я заметил за окном трамвая знакомый дом. Мне рассказывал об этом один знакомый.

4. Переведите на эсперанто:

Уже в XVII-XVIII вв. началось изучение проблемы международного языка. Великие мыслители прошлого - Коменский, Декарт, Лейбниц, Вольтер, Бэкон, Фурье, Ампер - высказывалисьза его создание. Шарль Монтескье писал: ”Связь между народами стала так велика, что из нее неуклонно вытекает необходимость вобщем языке“.

Кажется, что проще всего было быпринять один из национальных языков как единый международный язык. Однако это вызвало бы справедливые возражения со стороны других народов. Кроме того, существующие национальные языки очень трудны для изучения.

В поисках выхода предлагали для этой цели мертвый, а следовательно, нейтральный латинский язык. Однако эта идея оказалась непрактичной: латынь тоже трудна для изучения, неговоря уже о том, что в ней отсутствуют слова для огромного количества привычных нам вещей.

Было очень много попыток создать международный вспомогательный язык на различных основах. Сотни людей трудились над задачей дать человечеству единое средствообщения: было создано около тысячи проектов языков. Однако почти все они остались только проектами. В истории остались главным образом названия языков: сольресоль, волапюк, идиом нутраль, латино-сине-флексионе, идо, окциденталь, новиаль, бейсик инглиш, интерлингва, нео, романид, уропи, эльюнди и др.

И только один из них превратился в настоящий язык благодаря столетнему развитию в обществе. Это - эсперанто.


John S. Dinwoodie (Dinŭudi)

SOLECO

Ŝafisto iras sur montaro,

kie birdkantoj sonas;

kun la Natur' en solidaro

solecon li ne konas.

Sed iras mi sur urbostratoj,

kie la bru' senĉesas;

kaj meze inter la homfratoj

fremdule mi solecas.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11Похожие:

Учебник языка эсперанто iconУрок русского языка во втором классе по умк «Гармония»
Оборудование: учебник М. С. Соловейчик «К тайнам русского языка», презентация к уроку, карточки для индивидуальной работы

Учебник языка эсперанто iconОбеспечение учебного плана кузьминовской нош. № п/п
Соловейчик М. С., Кузьменко Н. С. «Русский язык. К тайнам нашего языка». Учебник-тетерадь

Учебник языка эсперанто iconВ. Романова Календарно- тематическое планирование уроков русского языка в 5 «Б» классе
Учебник: Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова. Русский язык 5класс. – М.: Просвещение, 2006

Учебник языка эсперанто iconУрок русского языка. 2 класс Тема: Предложение. Связь слов в предложении
Оборудование: листья, словарные слова с картинками, карточки-помощницы, краски, учебник, тетради

Учебник языка эсперанто iconПротокол № Кузьмина Н. Д. от 20 г от 20 г от 20 г
Мо «Лингвист» объединяет преподавателей русского языка и литературы, английского языка, мхк, якутского языка и нкн рс(Я), библиотекаря,...

Учебник языка эсперанто iconУчебник по грамматике всегда беру с тревогой я. Она трудна, но без неё плохое было бы житьё!
Цель: углубить знания учащихся по русскому языку, привить интерес к изучению русского языка, работать над значением слова

Учебник языка эсперанто iconТема: Резервы развития современного урока иностранного языка
В настоящий момент мо учителей иностранного языка представлено учителями 3 Х основных европейских языков: английский, французский...

Учебник языка эсперанто iconПрограмма учебного курса и график зачетных работ для групп дистанционного обучения Учебник: Колмогоров А. Н. Алгебра и начала анализа. 10-11 классы; учебник /А. Н. Колмогоров. М.: Просвещение, 2006
Учебник: Колмогоров А. Н. Алгебра и начала анализа. 10-11 классы; учебник /А. Н. Колмогоров. М.: Просвещение, 2006

Учебник языка эсперанто iconПланирование курса информатики в 6 классе. 2008-2009 уч г. Учебник: Информатика: Учебник для 6 класса / Л. Л. Босова. М.: Бином. Лаборатория знаний, 2005. Дополнительная литература
Учебник: Информатика: Учебник для 6 класса / Л. Л. Босова. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2005

Учебник языка эсперанто iconПланирование курса информатики в 5 классе. 2008-2009 уч г. Учебник: Информатика: Учебник для 5 класса / Л. Л. Босова. М.: Бином. Лаборатория знаний, 2005. Дополнительная литература
Учебник: Информатика: Учебник для 5 класса / Л. Л. Босова. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2005

Учебник языка эсперанто iconАнализ работы шмо русского языка, литературы и английского языка. 2011 2012 учебный год
«Применение наглядности на уроках английского языка и литературы» (С. В. Немцова)

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©libdocs.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы